AA Lease

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto’s.
2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

 

II. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn geheel vrijblijvend indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte door de kopende partij is ondertekend.
3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slecht indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vast gelegd.
4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen twee werkdagen na
ondertekening van de koopovereenkomst, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.

 

III. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering af bedrijf.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage, service- en transportkosten alsmede bijkomende keuringskosten, indien overeengekomen, kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen anders dan BPM/BTW niet in onze prijs begrepen.
3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.

 

IV. Mutaties

Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijk wijzigingen aan te (laten) brengen in de verkochte auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

 

V. Termijnen

1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet ‘tijdige’ levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel VIII.

 

VI. Levering en risico-overgang

1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging te onzer keuze:

a. Door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres;
b. door aflevering van het verkochte aan het adres van verkoper in Nederland.
2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen één dag, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.
3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.
4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingkosten of genoemde kosten in artikel XII, in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde in artikel IX gaat het risico op de koper over één dag nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons (het adres van) koper wordt afgeleverd.

 

VII. Betalingen

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor afgesproken afleverdatum van het verkochte door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank- of girorekening, Contante betaling is hierin niet mogelijk. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
2. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel VI lid 2 vermelde termijn, of conform artikel VI lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van de factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.

3. In geval koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldag aan ons de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
4. Tevens is koper de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaardes, zaakwaarnemers en incassobureaus.

 

VIII. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdig levering aan ons door onze toeleveranciers of lessee) noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
2. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitenrechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

 

IX. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
2. Koper is voor volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan aan bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

 

X. Garantie en aansprakelijkheid

De auto wordt verkocht in de staat zoals deze op het moment van dagtekening verkeert. Enige vorm van aansprakelijkheid voor gebreken die na overname worden geconstateerd, voortvloeiend uit de historie, wordt hiermee uitgesloten. De koper is hiernaast volledig verantwoordelijk voor de auto vanaf de dag dat de overschrijving heeft plaatsgevonden en kan zich niet beroepen op enige vorm van garantie.

 

XI. Tenaamstelling

De overschrijving vindt plaats op het kantoor van AA Lease in Dordrecht. Op het moment van overschrijving dient koper bij AA Lease aanwezig te zijn en AA Lease te machtigen de auto op naam over te schrijven. Indien het kenteken op naam van een bedrijf wordt overgeschreven heeft koper hiervoor ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van het rijbewijs van de tekenbevoegde persoon nodig.

 

XII. Houderschapsbelasting en verzekering

Vanaf de overnamedatum is koper verantwoordelijk voor de verzekering en houderschapsbelasting van de auto. De houderschapsbelasting wordt automatisch bij de overschrijving geregistreerd. Wij behouden het recht teveel betaalde houderschapsbelasting en/of assurantiepremie door AA Lease aan koper door te belasten indien overschrijving na het bepaalde termijn in artikel VI lid 2 plaatsvindt.

 

XIII. Persoonsregistratie

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening, worden opgenomen in de persoonsregistratie, die ons bedrijf van onze klanten heeft. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens door ons voor andere (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn aan de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, dan dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
2. Namens RDC Datacentrum B.V. (RDC) delen wij mee, dat deze gegevens tevens worden opgenomen in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. Met behulp van deze registratie kan het RDC u voorzien van voor u actuele auto-informatie, de oproep voor de periodieke keuring en terugroepacties van de importeur. Om redenen van doelmatigheid loopt de overdracht van laatstbedoelde gegevens via de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien u niet went te worden opgenomen in de registratie, kunt u dit schrijven aan de Stichting RDC, Postbus 74707, 1070 BS te Amsterdam.

 

XIV. Toepasselijk Recht en geschillen

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.